Què és una arqueta i com és la seva funció

Què és una arqueta i com és la seva funció?

Què és una arqueta?

Una arqueta és un punt de connexió de les canonades d’aigües residuals que ajuden a recollir i transportar les aigües residuals. La seva missió és canalitzar les aigües residuals de l’edifici cap a la xarxa general de clavegueram del municipi. Les arquetes poden ser de diferents materials, com a formigó, ceràmica i PVC. Les arquetes accessibles tenen tapes de ferro colat. Aquestes arquetes permeten accedir al sistema de clavegueram per a la seva inspecció, manteniment i neteja. Les arquetes amb una profunditat superior a 1,5 metres es denominen pous de registre.

Taula de continguts

Necessites que t'ajudem?

Tipus d'arqueta

Existeixen diferents tipus de pous de registre, en funció de les seves dimensions, material de construcció i funcionalitat en la xarxa de clavegueram. Els tipus més utilitzats en el sector de la construcció són els següents:

Arqueta a peu de baixant

Els pous de registre de baixants estan dissenyats per a rebre canonades verticals denominades baixants. Els baixants es connecten a la xarxa horitzontal de clavegueram i recullen tant l’aigua de pluja com les aigües residuals i el clavegueram. Per a facilitar la neteja de l’arqueta, es recomana que cada baixant desemboqui en una arqueta.

Arqueta de pas

Els pous de registre s’utilitzen per a connectar les diferents canonades horitzontals de clavegueram que es creuen, evitant així les connexions directes mitjançant la formació de colzes. També s’utilitzen per a unir trams horitzontals rectes de més de 10 o 15 metres de longitud. Es recomana col·locar un sol tub descentrat per cara, però si es necessita més d’un, han d’estar espaiats uniformement. Igual que en el cas de l’arqueta de baixant, és important que aquesta sigui accessible per a evitar embussos.

Arqueta embornal

Es importante asegurarse de que la arqueta de su bajante es accesible para un buen mantenimiento y para evitar atascos. Este tipo de arquetas suelen situarse en las entradas de los aparcamientos y en los tejados transitables.

Arqueta sifónica

És important assegurar-se que l’arqueta del seu baixant és accessible per a un bon manteniment i per a evitar embussos. Aquest tipus d’arquetes solen situar-se en les entrades dels aparcaments i en les teulades transitables.

Arqueta d'arrencada

La caixa d’arrencada és una connexió entre la canonada horitzontal d’aigües residuals que surt de l’edifici i la connexió al clavegueram urbà. Normalment és de tipus sifònic per a evitar que entrin males olors en l’edifici. Ha d’estar sempre accessible per a facilitar la seva neteja i manteniment.

Arqueta de separació de greixos

En els restaurants i altres establiments de serveis alimentaris, les fosses de separació de greixos són habituals en la zona de cuina. Aquestes arquetes estan dissenyades per a evitar que els greixos i olis presents en les aigües residuals entrin en la xarxa de clavegueram del municipi. Per a això, es realitza un tractament primari, que consisteix a separar els greixos i els olis en funció de la seva densitat.