Gestió integral de sanejaments per Ajuntaments

Oferim als Ajuntament un servei integral del sanejament, amb una vessant diferent i millor a les propostes existents. Es tindrà la informació i les imatges de l’estat real i actual de la xarxa de sanejament, que permetrà valorar les diferents actuacions necessàries per tal de tenir una xarxa en bon estat.

VISUALITZACIÓ

Visualitzem i bolquem totes les dades reals de la xarxa al suport GIS©. Així obtenim informació de primera mà i identifiquem les necessitats d'intervenció.

Com a resultat, obtenim un pla de manteniment on s'identifiquen els punts crítics que són necessaris inspeccionar.

PLA DE MILLORES

L'execució d'aquest pla implica la renovació dels col·lectors per ordre de prioritat i amb la tecnologia idònia.

El resultat d'aquesta execució és una xarxa de sanejament renovada.

GEOLOCALITZACIÓ

Localitzem i fem un mapa de tots els elements de la xarxa per a conèixer la seva dimensió : pous, embornals i reixes, a través del Programari GIS©.

PLA DE MANTENIMENT

En aquesta fase es realitza la inspecció i neteja dels punts crítics identificats. A conseqüència d'aquesta execució obtindrem un pla de millores amb informes exhaustius de l'estat dels col·lectors. D'aquest pla de millores es pot derivar a un pla director.

Necessites que t'ajudem?