Avís Legal i Política de Privacitat

I.- Qui és el responsable de l’Tractament de les Seves dades?

La present política de privacitat (en Endavant, la “Política de privadesa” ) s’aplica a Totes els tats de caràcter personal que l’usuari aporti a Sanitec Rehabilitació, amb domicili a Carrer Miquel Servet (pol. ind. Bufalvent), 29, 08243, Manresa , Barcelona, mitjançant formularis en línia o en realitzar una compra a su pàgina web.

A l’Efecte de la present Política de Privacitat, s’a d’Entendre com “Usuari” a tota persona física interessada a els productes i serveis que Sanitec Rehabilitació ofereix a través de les Seves pàgines web. Sanitec Rehabilitació, com a responsable del Tractament , sol·licitarà, amb caràcter previ a l’Aportació de les Seves dades de caràcter personal, el Consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, Quan AIXÍ va seguir Necessari ia QUALSEVOL Altre Aspecte que requereixi la prèvia Autorització de l’MATEIX. L’Objectiu de la Política de Privacitat de l’Sanitec Rehabilitació és donar transparència a la informació de com tractem els Seves tats i protegir la informació a Internet i els tats que l ‘usuari Pugui introduir al web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’Oficina d’Compliment Legal i Normatiu de Sanitec Rehabilitació a través d ‘ info@sanitec.cat Davant de QUALSEVOL Dubte o necessitat que Tingüi en Matèria amb protecció de dades.

II.- Amb quina Finalitat tractem els Seves dades personals?

Per la present s’informa a l’Usuari que Sanitec Rehabilitació podrà tractar els tats de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis en línia o durante el Procés de compra d’algun dels productes de Sanitec Rehabilitació, per a les finalitats que és s’indiquen a continuació, en la mesura que hi Hagi una base legal per a cada Tractament segons s’explica més Endavant:

  • (a) Garantir l’Usuari l’accés, i Ús del su espai personal a l’ ‘àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per Sanitec Rehabilitació.
  • (b) Gestionar els compris i Peticions que l’Usuari realitzi en els pàgines web de Sanitec Rehabilitació.
  • (c) Informar l’Usuari per QUALSEVOL mitjà , inclòs l’Enviament de comunicacions comercials a l’Adreça de correu electrònic que l’Usuari si és el cas faciliti, de productes i serveis de Sanitec Rehabilitació similars ALS adquirits per l ‘Usuari.
  • (D) realitzar activitats promocionals sobre Altres productes i serveis de Sanitec Rehabilitació incloent l’Enviament de comunicacions comercials a l’Adreça de correu electrònic que l’Usuari si és el cas faciliti.
  • (i) realitzar activitats promocionals, inclòs l’Enviament de comunicacions comercials a l’Adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part de Sanitec Rehabilitació, de productes o serveis de Terceres empreses col·laboradores de Sanitec Rehabilitació dels Següents sectors: finances i banca, assegurances, formació, editorial i publicacions, fires i esdeveniments, Programari i serveis informàtics, telecomunicacions, oci i turisme, ONG energia i aigua, automoció, sector òptic, electrònic, audiovisual i serveis de missatgeria. Tot aixó, sempre que sol·licitem a l’Usuari su Consentiment per a AIXÒ i AQUEST ENS ho atorgui.
  • (f) cedir les els tats personals a DISTRIBUÏDORS Autoritzats amb la Finalitat de comercialitzar NOMÉS productes, solucions i serveis de Programari, sempre que sol·licitem a l’Usuari su Consentiment per a AIXÒ i AQUEST ENS ho atorgui.

III.- Quina és la legitimació per a Tractament de les Seves dades personals?

  • La base legal per a Tractament de les dades per a la Finalitat (a) i (b) és la ESPECIFICAR del contracte de prestacions de serveis i / o de compra dels productes S’ACOMPANYA.
  • La base legal per a Tractament de les dades per a la Finalitat (c) serà Tant el Consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de Sanitec Rehabilitació a posar en su Coneixement productes o serveis similars a a els que Hagi adquirit previament.
  • La base legal per a Tractament de les dades per a les finalitats (d), (e) i (f) és el Consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del MATEIX condicioni l’ESPECIFICAR del contracte de prestacions de serveis. Les dades personals de l’Usuari no és tractaran per a aquestes finalitats en cas que Sanitec Rehabilitació no hagues sol·licitat su Consentiment.

Sanitec Rehabilitació, al Moment de registre, recollirà i tractarà els tats de caràcter personal imprescindibles per a l’registri i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que AQUEST decideixi adquirir un dels productes o serveis de Sanitec Rehabilitació, Sanitec Rehabilitació recollirà i tractarà els tats necessaries per gestionar el procès de compra (entre ELLS, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L’Usuari Coneix i accepta que la no complimentació de Certes dades de caràcter personal impedirà a Sanitec Rehabilitació prestar Tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas Sanitec Rehabilitació cedirà, explotarà aquestes dades o a els destinarà a un Ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el Procés de registre,

IV.- Per quant de temps conservem els Seves dades personals?

Sanitec Rehabilitació de conservar els tats dels Seus clients mentre duri su relació qualit contractual i Posteriorment A la mateixa, és conservessin els tats per a Accions promocionals durante 1 Termini de dos anys, per un Altre tipo d’usuaris els tats és mantindran igualment durante un periode de dos anys, (Llevat, en ambdòs casos, que el Tractament és bases al Consentiment de l’Usuari i AQUEST ho arrebossats, en AQUEST ques és conservessin Fins que és Rebi AQUESTA revocació) per Tant, els tats no és conservessin més temps del Necessari para los Fins descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultes necessària per a la formulació, l’Exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

V.- Qui te accés a les Seves dades personals?

Una òptima prestacions del Servei que Sanitec Rehabilitació ofereix a través de su pàgina web olla requerir que Altres TERCERS prestadors de serveis de Sanitec Rehabilitació accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del Tractament. En acceptar la present política de privacitat, l’Usuari Entén que uns quants dels esmentats prestadors de serveis és troben en Països situats Fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen 1 nivell de seguridad equivalent a l’espanyol . En aquests casos els Transferències és basin en l’Autorització de la Direcció de l’Autoritat de Control Espanyola, en CLÀUSULES models tipo aprovades per la Comissió o, si s’escau, a l’Escut de Privacitat.Per Obtenir més informació sobre els anteriors Garanties o al FET que s’hagin prestat, olla posar-se en contacte amb Sanitec Rehabilitació pèls medios establerts a l’Apartat I.

A més dels accessos que TERCERS proveidors puguin Tenir a les dades personals Responsabilitat de Sanitec Rehabilitació en calidad d’encarregats de Tractament, Nacionals o internacionals, al marc de la prestacions d’1 Servei al responsable del Tractament, Sanitec Rehabilitació , olla cedir les a els tats personals de l’Usuari aLS Distribuïdors Autoritzats de Sanitec Rehabilitació, tal com s’a esmentat en l ‘ Apartat II , sempre que hagues sol·licitat el Consentiment a l’Usuari i aQUEST ho Hagi atorgat.

A més de l’anterior, Sanitec Rehabilitació podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per NOTAS: QUEJA els Seves Obligacions amb els Administracions Públiques a els casos que Així és requereixi d’acordar amb la legislació Vigent en cada Moment I, si escau, la igualment a Altres Òrgans com forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i aLS Òrgans judicials.

VI.- Quins són els drets USUARIS?

Sanitec Rehabilitació informa l’Usuari sobre la Possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d ‘ accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitacions del Tractament, AIXÍ com a rebutjar el Tractament automatitzat de les dades personals recollides per Sanitec Rehabilitació.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si Memoria qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent Adreça: Carrer La Pau nº 25, 08243, Manresa, Barcelona. La sol·licitud haura de contenir a l’Assumpte la referència “Protecció de dades / [Sanitec Rehabilitació]” i ha d’incloure els Següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a Efectes de notificacions, fotocòpia del document Nacional d’Identitat o Passaport, i Petició que és concreta la sol·licitud. En el cas d’representació, haura de provar mitjançant document fefaent. Aixi MATEIX, l’Usuari podrà exercitar a els esmentats drets a través del correu electrònic info@sanitec.cat .

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar l’Consentiment atorgat a QUALSEVOL Moment mitjançant el Procediment més amunt descrit, sense que AQUESTA retirada de Consentiment afectiu la licitud de l’Tractament anterior a la retirada del MATEIX. Sanitec Rehabilitació podrà continuar tractant els tats de l’Usuari a la mesura que la Llei aplicable ho permetí.

Aixi MATEIX, Quan el Tractament de les dades personals de l’Usuari per a la Finalitat (c) és BASES a l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-s’hi.

Sanitec Rehabilitació Recorda a l’Usuari que te dret a presentar una reclamació Davant l’Autoritat de control pertinent.

VII.- Baixa al Servei de l’Enviament de comunicacions comercials

Tal com s’a esmentat a l’Apartat anterior, l’Usuari te dret a revocar en QUALSEVOL Moment el Consentiment prestat per a l’Enviament de comunicacions comercials amb la simple Conselleria Sanitec Rehabilitació per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per aixó, l’Usuari podrà o Bé revocar su Consentiment en la forma descrita a l’Apartat anterior o Bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant, per Tant, l’Enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII.- A partir de quina edat olla l’Usuari Accedir ALS Nostres productes i serveis?

El web de Sanitec Rehabilitació no és dirigeix a menors de 18 anys . En acceptar la present política de privacitat l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys .

IX.- Quines Mesures de seguridad tenim implementades?

Sanitec Rehabilitació és compromet a complir su obligació de secret de les dades de caràcter personal i del su deure de guardar-les, i adoptarà els Mesures necessariesper evitar su alteracions, perdua, Tractament o accés no autoritzat, d’acordar amb el qual estableix normativa aplicable.

Sanitec Rehabilitació te implantades els Mesures de seguridad d’índole tècnica i organitzatives necessaries per garantir la seguridad de les Seves dades de caràcter personal i evitar su alteracions, perdua i TRACTAMENT I / o accés no autoritzat, ATES L’Estat de la tecnologia, Numérica de les dades emmagatzemades i a els cingles a què estan exposats, Tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acordar al qual estableix la normativa aplicable.

Sanitec Rehabilitació entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la CONFIDENCIALITAT i integritat de la informació a su organització, Manté continuament la supervisió, control i Avaluació dels Seus procesos per assegurar el respecte a la privacitat i seguridad de la informació, segons a els Estàndards internacionals.

X.- Ús de galetes

La nostra pàgina web fa servir galetes per distingir-a vosté dels Altres usuaris del Nostre lloc web, el qual ENS ajuda a proporcionar-li 1 bona experiència Quan navega paper Nostre lloc web i ENS Përmet AIXÍ MATEIX Millorar-ho. Podeu Obtenir més informació sobre l’Ús de galetes a la Política de Cookies .

XI.- Links

La pàgina web de Sanitec Rehabilitació olla incloure Enllaços a Altres LLOCS que no són operats o controlats per Sanitec Rehabilitació. Per aixó, Sanitec Rehabilitació no garanteix, ni és fa responsable de la licitud, fiabilitat, Utilitat, veracitat i actualitat dels Continguts d’aquests LLOCS o de les Seves Pràctiques de privacitat. Si us plau Abans de proporcionar su informació personal a aquests LLOCS web aliens a Sanitec Rehabilitació, Tingüi en compte Quant que el su Compliment en Matèria amb protecció de dades olla diferir de nostres.

XII.- Modificació de la Política de Privacitat

Sanitec Rehabilitació olla modificar su Política de Privacitat d’acordar amb la legislació aplicable en cada Moment. En tot cas, QUALSEVOL modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada l’Usuari perque, quedi Informat dels Canvis realitzats en el Tractament de les Seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable AIXÍ ho exigeixi, l’Usuari Pugui atorgar el su Consentiment.